SeXDej > Podmínky

Obchodní podmínky

Definice a výklad pojmů

Sexdej.cz (dále jen Sexdej) je internetový portál na adrese www.sexdej.com, www.sexdej.cz, který slouží za účelem erotické zábavy.

Provozovatel Sexdej je subjekt provozující portál Sexdej a zajišťující jeho provoz v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel je fyzická, nebo právnická osoba, která prohlíží a užívá obsah Sexdej. Při vstupu na Sexdej musí uživatel souhlasit s těmito podmínkami kliknutím na tlačítko "OK".

Základní ustanovení

Předmětem těchto podmínek je upravení užívání obsahu a služeb na Sexdej provozovatelem. Účelem těchto podmínek je definice práv a povinností vzniklých mezi uživatelem a provozovatelem.

Práva a povinnosti provozovatele

Pokud uživatel jedná v rozporu s podmínkami Sexdej, vyhrazuje si provozovatel právo zakázat vstup na Sexdej pomocí IP adresy bez varování, udání důvodu a také bez jakéhokoliv nároku na úhradu škody.

Provozovatel má právo zrušit uživateli účet na portálu Sexdej bez varování, udání důvodu a také bez jakéhokoliv nároku na úhradu škody.

Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě chyby, technických potíží nebo z jiných závažných důvodu, odstavit Sexdej nebo jakýkoliv jeho obsah.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup na Sexdej v případě užívání jeho obsahu z různých nedůvěryhodných anonymních serverů.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli účet v případě, že uživatel svými slovními projevy v komentářích, mezi něž se řadí obsah, který přímo útočí na základě: rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženského vyznání, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo vážného tělesného postižení či choroby.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli účet v případě, že uživatel vkládá do komentářů reklamní obsah bez souhlasu provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli účet i bez udání důvodů. Zrušení účtu nechrání před právními důsledky během jeho používání.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje k dodržování podmínek Sexdej.

Uživatel užívá obsah Sexdej za účelem zábavy, užívání obsahu portálu k obohacení se je v rozporu s těmito podmínkami.

Uživatel se zavazuje, že pokud dojde k jeho omezení přístupu na Sexdej na základě IP adresy za nedodržení podmínek bude toto opatření respektovat a nebude toto rozhodnutí nijak obcházet.

Uživatel zodpovídá za nezávadnost obsahu, který vkládá na web provozovatele.

Autorská práva

Provozovatel neposkytuje žádná práva pro další šíření, kopírování či rozmnožování obsahu a služeb na Sexdej. Díla jsou chráněna mezinárodním autorským právem. Jejich nelegální šíření, distribuce, prodej, ukládání na jiné počítače či servery a veškeré nakládání s nimi bude považováno za porušení autorského zákona se všemi právními důsledky.

Uživatel poskytuje provozovateli výhradní, časově neomezenou licenci k publikaci. Licence je bezplatná a geograficky neomezená.

Pro fotografie, které jsou publikovány na Sexdej a sociálních sítí Sexdej byla zakoupena licence.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu uživatele webu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů. Uživatel může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Ostatní ujednání

Uživatel vstupuje na Sexdej a využívá obsah dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku ze strany provozovatele.

Uživatel nebude žádat případná odškodnění za škody, které by mu obsah Sexdej způsobil v reálném životě.

Uživatel využívá obsah na portálu Sexdej na vlastní nebezpečí.

Dostupnost Sexdej a jeho veškerého obsahu není provozovatelem žádným způsobem garantována, provozovatel tedy nenese odpovědnost za nedostupnost obsahu a služeb. Provozovatel pouze čestně prohlašuje, že Sexdej a jeho veškerý obsah provozuje nejlépe v rámci svých technických možností a snaží se držet zásad slušného jednání vůči svým uživatelům v rámci provozu Sexdej i jeho obsahu a služeb.

Pro komunikaci s provozovatelem má možnost uživatel využít formulář nebo email info@sexdej.cz

Soutěžní podmínky

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozovaný na webu Pořadatele www.sexdej.cz.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele.

Definice použitých pojmů

Pořadatelem je web www.sexdej.cz

Soutěžícím je osoba, která se řádně zaregistruje na příslušném webu www.sexdej.cz v souladu s obchodními podmínkami webu www.sexdej.cz a je přihlášený v aktuální soutěži.

Principy soutěže

Aktuální princip soutěží je vždy vypsaný na adrese www.sexdej.cz/souteze-o-ceny. Výhercem Soutěže se stává ten, kdo splní veškeré podmínky potřebné k dosažení výhry. Tyto podmínky k aktuální soutěži jsou vždy vypsané na adrese www.sexdej.cz/souteze-o-ceny. Výherce získává cenu dle aktuální nabídky Pořadatele.

Odměny budou soutěžícím odeslány nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedli po oznámení o výhře.

Soutěže probíhají od 1.7.2017 do odvolání.

Obecná pravidla

Soutěžící se do soutěží zapojí svojí registrací a vytvořením účtu na webu www.sexdej.cz a přihlásí se na adrese www.sexdej.cz/souteze-o-ceny pomocí tlačítka Soutěžit.

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je soutěžící srozuměn.

Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení balíčku Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele.

Pořadatel zasílá výhru pouze na území České Republiky. Distribuovat výhru do zahraniční, lze pouze po domluvě s pořadatelem.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěží dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout distribuovat výhru do zahraničí.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.

Soutěžící souhlasí s tím, že jeho nick (přezdívka) uvedená při registraci, může být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 25.5.2018.